Responsive Menu
Add more content here...

Một ngày vô thường đến, mới biết người trong mơ, muôn sự chẳng đem được, chỉ có nghiệp theo mình.

Con xin kính chuyển trích đoạn trong phần ghi chép tóm lược lại bài giảng Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác – Pháp Tạng Nhân Địa, Đệ Tứ (Phẩm Thứ Tư: Nhân Địa của Pháp Tạng)

Giảng giải: Thầy Thích Thiện Trang

Giảng ngày: 17.10.2020- VLT 042

Như Đại sư Thiện Đạo, tổ sư của chúng ta, ngài có một bài thơ cảnh tỉnh:

Nhất nhật vô thường đáo

Phương tri mộng lý nhân

Vạn ban tương bất khứ

Duy hữu nghiệp tuỳ thân.

Nguyên văn tiếng Hán:

一日無常到

方知夢裡人

萬般將不去

唯有業隨身

Dịch nghĩa:

Một ngày vô thường đến

Mới biết người trong mơ

Muôn sự chẳng đem được

Chỉ có nghiệp theo mình.

Giảng nghĩa:

#Nhất nhật vô thường đáo : Một ngày vô thường đến

#Phương tri mộng lý nhân: Mới biết người trong mộng, tức là mới biết mình sống ở trong mộng mà thôi. Một ngày nào đó quý vị chết, thiên tai nó đến bất ngờ hay một cái gì vô thường khiến mình ra đi. Lúc đó quý vị mới biết rằng mình mới tỉnh cơn mộng, mới biết rằng mình sống trong mộng.

#Vạn ban tương bất khứ: “Vạn ban” là mọi sự. “Tương” là đem. Không có gì đem đi theo được cả

Duy hữu nghiệp tuỳ thân: chỉ có nghiệp theo mình.

Bài kệ này quý vị nghe Hòa Thượng giảng nhiều rồi. Tổ sư Thiện Đạo nhắc nhở chúng ta. Cho nên đời là vô thường nên quý vị giác ngộ thì quý vị sẽ tu tốt hơn. Đại sư Ngẫu Ích nói: “Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại nhân tâm” (tại tâm ta).Tức là cảnh duyên không có tốt xấu, tốt xấu là do mình cảm nhận mà thôi. Để hiểu được như vậy, thì hôm nay chúng ta dùng tinh thần đó để học kinh Vô Lượng Thọ. Học với tinh thần không bi quan mà để ta lạc quan, tự tin rằng chúng ta có một nơi nương tựa. Nơi nương tựa đó vững chắc, không có thiên tai, không có lũ lụt, không có bệnh tật, nơi đó chính là Tây Phương Cực Lạc, chúng ta hướng đi về đó. Đó là lý do vì sao chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ.

Trả lời 0