Responsive Menu
Add more content here...

Ý Nghĩa Tam Quy Y

Ý NGHĨA TAM QUY Y (rất quan trọng)

(Trích trong Bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ – Khuyến Dụ Sách Tấn – Đệ Tam Thập – Phẩm 33

Giảng giải: Thầy Thích Thiện Trang

Giảng ngày: 06.11.2021 – VLT 111)

 

Chúng ta là những người quy y Tam Bảo, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quý vị nhớ lời truyền Tam quy hay các quý thầy truyền Tam quy luôn luôn nói là:

Thứ nhất Phật tử đã quy y Phật rồi, từ nay trở đi thà bỏ thân mạng trọn không quy y thiên thần quỷ vật, vì thiên thần và quỷ vật kia còn bị luân hồi sanh tử, không phải là thánh nhân xuất thế gian. Quý vị quy y theo những pháp môn tu đó là quy y theo thiên thần, quỷ vật, những người đó họ cũng chưa ra khỏi sanh tử luân hổi, quý vị còn quy y với họ làm gì, cho nên quý vị tự đoạn con đường Tam quy y.

Thứ hai là quy y Pháp rồi thà bỏ thân mạng chứ không nghe theo những lời tà thuyết vì đó không phải là Pháp môn vô lậu giải thoát. Vì sao các pháp môn đó, vì đó không phải là vô lậu giải thoát mà bây giờ chúng ta dễ dàng từ bỏ Tịnh Độ, dễ dàng từ bỏ Phật để theo.

Quy y Tăng là thà bỏ thân mạng chứ suốt đời không theo thầy tà, bạn ác vì những vị đó không phải là người giải thoát chứng quả Tam thừa. Họ sẽ dẫn dắt quý vị vào con đường tối tăm, nguy hiểm. Đây không phải là lời của Thiện Trang, đây là lời trong quyển “Truyền Tam Quy” – Giới Đàn Tăng ở Việt Nam. Đồng thời quý vị đã quy y Tam Bảo rồi, bây giờ quý vị quay ra quy y với pháp tà. Pháp không phải Phật pháp gọi là pháp tà. Thứ hai là quy y với người không phải Tăng đoàn Phật giáo, quý vị quy y không phải quy y Phật, coi như quý vị đoạn ba thứ quy y, mỗi quy y có 12 vị thần, quý vị đoạn hết thì 36 vị thần bỏ quý vị ra đi. Mai mốt quý vị gặp nạn không ai cứu, vì sao? Vì không có thần hộ pháp, không có thần hộ giới. Quý vị bỏ Tam quy, thì quý vị cũng không có thần hộ giới nữa, cho nên mai mốt gặp nạn, quý vị tự chịu. Và quý vị thấy thời gian qua Thiện Trang cũng có kể nhiều rồi, nhiều người tu các Pháp đó một thời gian sau bị khùng, bị điên. Tại vì hồi mới đầu họ bị dụ, mới đầu họ cho mình năng lượng cảm ứng lên rất nhanh, thời gian sau thì sao? Họ hút năng lượng lại quý vị, mà đặc biệt quý vị đang tu niệm Phật nữa, có năng lượng, họ hút một thời gian rồi khùng khùng, điên điên.

Vì sao không ai chữa được? Thứ nhất quý vị đã đoạn Tam Quy Y, 36 vị thần bảo vệ về Tam Quy Y cho quý vị.

Thứ hai quý vị đã xa lìa Phật giáo, kể như là niềm tin hết, niềm tin không đủ cho nên cũng không vãng sanh. Đời này có nhiều người lắm, hôm trước ở trong Phật học vấn đáp có chú, chú nhắn tin qua Facebook Thiện Trang, rồi có người tới nhắn tin “Thầy ơi, cứu con…” Thiện Trang thấy người ta bị nặng quá nên hết cứu. Có nhiều người bị mở luân xa, bị hút năng lượng, thế là tu không được nữa rồi lúc đó quay về với Phật giáo xin kêu cứu. Cứu sao nổi mà cứu! Mình đã tự đoạn con đường mình rồi, mình đã gởi thân mạng mình cho quỷ thần, cho những người tu đa số là các tầng trời hoặc là quỷ thần thôi. Cho nên họ hút [năng lượng] quý vị, rồi họ nắm được quý vị thì quý vị chết ráng chịu thôi! Ai cứu được nữa. Cho nên, thời mạt pháp tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng. Nếu đã tu Tịnh Độ rồi, đã gặp pháp môn này, đã gặp pháp của Hòa thượng Tịnh Không chắc chắn không đi vào con đường đó, còn ai đi nữa thì Thiện Trang cũng chịu thua.

 

HOAN NGHÊNH PHỔ BIẾN và CHIA SẺ

Trả lời 0