Responsive Menu
Add more content here...

Học sự giảng kinh của tôi – không học hành trì (Văn hoá truyền thống) của tôi

Đồng học học Phật, mọi người có thể học cả đời giảng Kinh này của tôi, ngoài sự giảng Kinh của tôi, không được học đời sống hành trì của tôi. Điều này là sao? Bởi đây là duyên phận đặc thù, chính tôi cũng không nghĩ tới, tôi nói đó là do Phật Bồ-tát an bài. Làm sao Hoà thượng có thể đến Liên Hợp Quốc? Tôi nằm mơ cũng không nghĩ đến. Quý vị muốn học những điều này của tôi thì sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Tôi làm trung tâm Văn hoá ở Lô Giang: để làm thí nghiệm Văn hoá truyền thống, không được học điều này, đó là gì? Là hoàn cảnh đặc thù, đó không phải bình thường. Bình thường phải nhớ kỹ, Phật sự bình thường là giác ngộ chúng sanh. sự nghiệp Văn hoá truyền thống này: là do quốc gia làm, không phải Hoà thượng cần phải làm. Chúng tôi làm việc này, tôi đã nói rất nhiều lần, chúng tôi là bị Liên Hợp Quốc thúc ép, họ không thể tiếp nhận truyền thống của người xưa, cho rằng đó là những điều của quá khứ, nói dễ nghe chút thì đây là lý tưởng, không thể thực tiễn. Tôi là đã bị những áp lực này. không làm ra thành tích thì họ không tin, nên thí nghiệm ấy là khởi phát tín tâm. Chúng ta đã có niềm tin với Văn hoá truyền thống, đã có niềm tin với giáo học của Tôn giáo, vậy thì không phải việc của chúng ta. Chánh nghiệp của chúng ta là giảng Kinh dạy học, ngoài giảng Kinh dạy học, thì không phải chánh nghiệp của chúng ta, nhất định phải làm rõ ràng, biểu hiện cả đời đức Thích Ca Mâu Ni Phật: chính là chánh nghiệp.
Cung kính trích lục từ tập 325 – Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012
Nam Mô A Mi Đà Phật

Trả lời 0