Responsive Menu
Add more content here...

Không Thâm Nhập Kinh Tạng Thì Quý Vị Không Có Năng Lực Phân Biệt Được Tà Chánh

KHÔNG THÂM NHẬP KINH TẠNG THÌ QUÝ VỊ KHÔNG CÓ NĂNG LỰC PHÂN BIỆT ĐƯỢC TÀ CHÁNH

          Hôm nay, pháp môn này ở ngay trước mặt chúng ta, chúng ta có lỗi với Phật, có lỗi với Tổ sư Đại đức, vì chúng ta gặp được rồi mà không thật làm. Nguyên nhân là do tập khí của pháp thế gian, nuôi thành quá sâu rồi, dù kính ngưỡng Phật pháp, nhưng pháp thế gian không thể xả, không buông xuống được. Người học tập Phật pháp gặp được pháp môn này, học được một thời gian, thì bỏ đi, thay bằng một pháp môn khác. Bởi thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Đây là lời của Phật nói trên kinh, không phải là lừa gạt chúng ta, mà nhắc nhở giúp chúng ta cảnh giác.

          Tôi nghe nói gần đây lại có người đề xướng, niệm Phật vãng sanh Tịnh Độ rất đơn giản, rất dễ dàng, niệm thì được rồi, mang nghiệp vãng sanh, tất cả đều có thể mang đi, căn bản là những điều khác đều không cần phải bàn nữa. Nghe nói không ít người tin tưởng, kinh cũng không niệm, giáo cũng không học, giới luật cũng không cần luôn, cho như vậy thì có thể thành công. Đây là lời nói của ma, không phải của Phật nói. Phật Bồ-tát, Tổ sư Đại đức dạy chúng ta học tập Tịnh tông, không có nói không giữ giới. Nếu không thâm nhập kinh tạng, thì quý vị không có năng lực phân biệt tà chánh, không có khả năng phân biệt đúng sai. Điều này quan trọng. Hiện nay chúng sanh thế giới này phước mỏng, chúng ta sanh trong thời đại đời loạn này. Điều gì loạn? Tư tưởng loạn rồi, hành trì cũng loạn, tất cả hoàn cảnh đều loạn rồi. Thực sự là đời loạn. Phải làm sao đây? Phải nương theo kinh giáo của Như Lai, từ trong kinh giáo mà tìm ra đường đi cho chúng ta, tìm ra trí huệ của chúng ta, chúng ta có khả năng phân biệt tà chánh, phân biệt đúng sai, chúng ta hạ chắc quyết tâm, thành tựu viên mãn ngay trong đời này.

Trích từ tập 3 – Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018

Hoà thượng Thích Tịnh Không giảng.

Dịch giả: Thích Thiện Trang.

 

Trả lời 0