Responsive Menu
Add more content here...

Bài Chúc Mừng Năm Mới Nhâm Dần 2022 Của Hòa Thượng Tịnh Không Trên Đài Truyền Hình Vệ Tinh Hoa Tạng

Bài Chúc Mừng Năm Mới Nhâm Dần 2022

Của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Trên Đài Truyền Hình Vệ Tinh Hoa Tạng

Chuyển ngữ: Thích Thiện Trang

 

(Năm dần đại kiết tường)

 

          Kính chúc mọi người năm mới kiết tường! Ở bên thềm của bắt đầu năm mới, kính chúc mọi người năm mới hy vọng mới, thân tâm khỏe mạnh.

Chư ác mạc tác, tuế tuế bình an

Chúng thiện phụng hành, niên niên như ý.

(Không làm các điều ác, thì tuổi nào cũng bình an

Vâng làm các việc lành, thì năm nào cũng như ý).

          Đoạn ác tu thiện. Chúng ta động viên khích lệ lẫn nhau, để không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh không tốt bên ngoài, không bị lây nhiễm, quý vị được tự nhiên hạnh phúc vui vẻ hiện tiền.

          Pháp môn Tịnh Độ vô cùng khó được. Chúng ta đã được thân người, nghe được Phật Pháp, được nghe Pháp môn Tịnh Độ. Mỗi người đồng tu Tịnh Tông đều có thể thành tựu. Mấu chốt của thành tựu ở nhìn thấu, buông xuống. Kính chúc mọi người: nhìn thấu, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng (Hễ gì có tướng đều là không thật); Buông xuống: tham sân si mạn nghi; Thật tin, nguyện thiết, thật thà niệm Phật,  thì ai ai cũng có phần: một đời thành Phật.

 

(Đài Truyền Hình Vệ Tinh Hoa Tạng Chúc Mừng Năm Mới)

 

          Kính thưa bằng hữu toàn cầu của Đài Truyền Hình Hoa Tạng, và chư vị Đại đức đồng tu toàn cầu!

          Kính chúc mọi người năm mới! Năm mới này! Xuân về khắp nơi, Phật quang phổ chiếu. Kính chúc mọi người: Năm Dần đến, vận tốt đến, hổ vàng mang tốt lành, phước hổ sanh được nhiều, năm Dần bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc, kiết tường như ý, cả nhà đoàn viên hòa thuận, hạnh phúc mỹ mãn. Kính chúc mừng! Kính chúc mừng!

 

          Kính thưa bằng hữu toàn cầu của Đài Truyền Hình Hoa Tạng, kính chúc mọi người: Năm dần đến, vận tốt đến, hổ vàng chúc phúc, cả nhà hạnh phúc. Kính chúc mọi người: Tâm tưởng sự thành, phước huệ viên mãn. Kính chúc! Kính chúc!

 

          Kính chúc mọi người: Bình an kiết tường, phước huệ lâm môn, pháp hỷ sung mãn. A Mi Đà Phật.

 

Tu phước tích đức đón năm mới

Kiết tường như ý mừng mùa xuân

Chúc mừng năm con hổ!

 

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử cùng chúng sanh
Đều sanh nước Cực Lạc
Sớm viên thành Phật quả
Rộng độ khắp chúng sanh.

Nam Mô A Mi Đà Phật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời 0