Responsive Menu
Add more content here...

Tu Tập Nên Hay Không?

Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm Ba Mươi Bảy – Như Bần Đắc Bảo có đoạn “Phật sở hành xứ, quốc ấp khâu tụ, mỵ bất mông hóa” nghĩa là nơi nào có giáo pháp của Phật, nơi đó có người tu hành theo Phật, thì “Phật nhật thường huy”, tức là ánh sáng của Phật Pháp chiếu khắp nhân gian, nơi nào được Phật Pháp soi chiếu thì sẽ hạnh phúc.

 

Thực sự tu hành rất tuyệt vời. Có nhiều người nói không tu nữa, vậy có tốt không? Thiện Trang nói: không tu không tốt, vì nếu không tu là mình sống hoàn toàn với nghiệp chướng của mình, thì chắc chắn sẽ khổ thôi. Nếu tu được rốt ráo thì công đức lớn, phước báu lớn. Nếu quý vị tu được chút ít, thì cũng được phước báu, công đức chút ít, đời quý vị cũng bình an.

 

Quý vị một ngày niệm được 10 câu Phật hiệu cũng tốt rồi. Nếu quý vị hằng ngày nghe Kinh Vô Lượng Thọ, nghe bộ giảng này, mặc dù quý vị không hiểu được bao nhiêu, nhưng nghe qua thì cũng đã có phước rồi. Quý vị ngồi đây không nghe [pháp] hai tiếng đồng hồ là quý vị không tạo bao nhiêu nghiệp.

 

Người thế gian bây giờ coi ti vi, coi phim, coi điều họ thích, thậm chí coi người ta chửi rủa, nhưng mình ngồi hai tiếng nghe pháp, hai tiếng tu hành. Hai tiếng tu hành này giúp mình tăng trưởng thiện căn, tăng trưởng phước báu, vì thế ánh sáng mặt trời của Phật pháp chiếu vào mình. Đang nghe kinh là được lợi ích luôn, chứ không phải không được lợi ích đâu. Nhưng mình muốn lợi ích rốt ráo ra khỏi sanh tử luân hồi, chứ lợi ích thế gian này có là gì đâu. Mình phải cầu tối thượng thừa, cầu quả báo lớn, chứ cầu quả báo nhỏ quá, yên yên một chút, rồi mai mốt vẫn sanh tử luân hồi thì thật đáng thương.

 

(TRÍCH KINH VÔ LƯỢNG THỌ KHOA CHÚ TUYỂN GIẢNG 002 – GIẢNG GIẢI THẦY THÍCH THIỆN TRANG)

Trả lời 0