Phương Pháp Niệm Phật Nhiếp Tâm – Thập Niệm Ký Số

Phương Pháp Niệm Phật Nhiếp Tâm – Thập Niệm Ký Số – Trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao